Mgr. Martin Murgaš


Som absolvent jednoborovej psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Prvým okruhom môjho záujmu bola téma látkových a nelátkových závislostí.

V neskoršom období som sa zameral na ľudí s poruchou príjmu potravy. Popritom som začal pôsobiť na Masarykovej Univerzite, kde poskytujem psychoterapiu pre študentov s psychickými ťažkosťami (depresie, úzkosti, poruchy osobnosti, nižšia frustračná tolerancia a pod.)

Na človeka sa pozerám v celej jeho komplexnosti. To s čím prichádzate (závislosť, ťažkosti s jedlom a pod.) je "len" symptómom. Skutočná príčina sa často ukrýva v traumatických zážitkoch, vo frustrácii, alebo v spôsobe vzťahovania sa k svetu okolo. Vyriešenie týchto vzorcov správania má veľmi často za výsledok aj zmenu k lepšiemu vo Vašich primárnych ťažkostiach.

Vo svojej práci využívam metódu voľných asociácii (tak ako s ňou prišiel už Sigmund Freud), ako aj prácu so snovými obsahmi a symbolmi v nich obsiahnutými. Táto technika umožňuje aby sa nevedomé stalo vedomým.

Psychoterapia je však tvorivý a vzájomný proces. Z tohto dôvodu rešpektujem individualitu každého jednotlivca a spôsob práce prispôsobujem tomu, aby sme spoločne nachádzali príčiny nespokojnosti a k možnostiam ich zmeny.

Taktiež ani ja nechcem zaostávať za aktuálnymi trendmi a prístupmi v psychoterapii. Z tohto dôvodu sa kontinuálne vzdelávam a študujem, aby som v spolupráci s Vami mohol uplatniť najefektívnejšie prístupy a techniky.


Štúdium

Masarykova Univerzita

Filozofická fakulta psychologie (téma záverečnej práce: Komparácia látkových a behaviorálnych závislostí)


Masarykova Univerzita

Fakulta informatiky - informatika ve veřejné správě


Výcvik

IAPSA - sekcia skupinovej psychoanalýzy

ČSPAP - sekcia individuálnej psychoanalytickej psychoterapie

Stáže a kurzy

  • kurz internetového poradenstva
  • kurz celostného prístupu v medicíne a psychosomatiky
  • stáž v Detskej psychiatrickej nemocnici vo Veľkej Bíteši
  • stáž v párovej a rodinnej poradni Brno
  • stáž na oddelení nelátkových závislostí FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica