Služby


Psychologické poradenstvo

Spoločne pomenujeme Vaše aktuálne ťažkosti a zameriame sa na hľadanie najlepšej možnej varianty ich riešenia. Pozornosť budeme venovať jedinečným vnútorným kapacitám a pozitívnym motivátorom, ktoré Vám budú nápomocné pri prekonávaní aktuálnych vzťahových, pracovných či iných existenciálnych prekážok.

Naša spolupráca bude prebiehať tvárou v tvár (v sede), s nižšou frekvenciou stretnutí (približne jedenkrát za dva týždne).

Psychoanalýza

Pri tomto spôsobe spolupráce sa veľká časť Vašich nevedomých obsahov dostane na vedomú úroveň. Menej zrelšie obranné mechanizmy budete môcť posunúť na vyšší stupienok, a tým sa efektívnejšie vyrovnať s prekážkami a blokmi brániacimi plnohodnotnému prežívaniu, ale aj uplatneniu vlastného potenciálu a tvorivej energie.

Jedná sa o vysoko frekvenčný spôsob spolupráce (minimálne trikrát týždenne), ktorý nám umožní exploráciu Vašich hlbokých nevedomých motívov podieľajúcich sa na aktuálnych ťažkostiach.

Stretnutia prebiehajú výhradne ležiac na lôžku, keďže táto forma ponúka najlepšiu možnosť zamerania pozornosti na seba, a tým umožní hlbší a intenzívnejší prienik do nevedomia.
Psychoanalytická psychoterapia

Ide o intenzívnejší spôsob práce s Vašim JA tak, aby sme ho kvalitatívne povýšili na zrelšiu a pre Vás uspokojivejšiu úroveň. Pomôže porozumieť vlastnému emocionálnemu prežívaniu uvedomeným, prehodnotením a prekonaním prežitých zážitkov, aj traumatizujúcich či inak bolestivých. Tento spôsob spolupráce nám ponúka pozrieť sa hlbšie na možné príčiny ťažkostí a následne správne uchopiť Vaše aktuálne prežívanie v širšom kontexte vlastnej životnej dráhy. Nejde však výhradne o prácu so zraneným JA, psychoterapia je skvelým nástrojom aj pre tých, ktorí chcú osobnostne rásť a rozvíjať svoj vnútorný potenciál, ktorí sa chcú vydať cestou spokojnejšieho, naplnenejšieho, autentického JA.

Jedná sa o stredne dlhý spôsob spolupráce, s frekvenciou spoločných stretnutí jeden až dvakrát do týždňa. Stretnutia môžu prebiehať podľa Vašich preferencií buď tvárou v tvár (v sede) alebo ležiac na lôžku.